Deialdiak

 • Ebazpena, 2020ko martxoaren 2koa , Hezkuntza sailburuordearena. Horren bidez, dei egiten zaie EAEko unibertsitatez kanpoko irakaskuntzako Haur Hezkuntzako, Lehen Hezkuntzako, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako eta Batxilergoko ikastetxe publikoei har dezaten baliabide digitalekin irakasteko eta ikasteko «Sare_Hezkuntza Gelan» proiektuan.
 • Resolución de 2 de marzo de 2020 , de la Viceconsejera de Educación, por la que se convoca a los centros públicos de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato a participar en el proyecto de innovación para la enseñanza-aprendizaje con recursos digitales, Sare_Hezkuntza Gelan.
 • Eskaera egiteko epea: 2020ko martxoaren 3tik 30era arte, biak barne.
 • Memoria bidaltzeko epea : 2020-06-15
 • Ebazpena, 2020ko martxoaren 2koa , Hezkuntza sailburuordearena, zeinaren bidez Haur Hezkuntzako, Lehen Hezkuntzako eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako ikastetxe publikoei dei egiten baitzaie 2020-2021 ikasturtean STEAM (Zientzia, Teknologia, Ingeniaritza, Artea eta Matematikak) arloetan berrikuntza-proiektuak gara ditzaten. (L4. STEAM Estrategia eta Ikasmaterialak eta Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologiak)
 • Resolución de 2 de marzo 2020 , de la Viceconsejera de Educación, por la que se convoca a los centros públicos de Educación Infantil, Primaria y Secundaria para el desarrollo de Proyectos de innovación en STEAM (Science, Technology, Engineering, Art & Mathematics), durante el curso 2020-2021. (L4. Estrategia STEAM y Materiales didácticos y Tecnologías de la Información y la Comunicación).
 • Epea: 2020ko martxoaren 3tik 30era arte, biak barne.
 • Memoria bidaltzeko epea :
 • Ebazpena, 2020ko martxoaren 2koa, Hezkuntzako sailburuordearena, Hezkuntza Sailaren mende dauden eta unibertsitatetik kanpoko irakaskuntza ematen duten ikastetxeak (salbu eta erregimen orokorreko heziketa-zikloak ematen dituztenak) deitzen dituena hezkuntzaren bikaintasuneranzko prestakuntza-proiektuak egin ditzaten 2020-2021 ikasturtean (IE1. Hezkuntza-komunitatearen prestakuntza)
 • Resolución de 2 de marzo de 2020 , de la Viceconsejera de Educación, por la que se convoca a los centros públicos dependientes del Departamento de Educación que imparten enseñanza no universitaria, excepto ciclos formativos de Formación de régimen general, para la realización de diferentes Proyectos de Formación hacia la Excelencia educativa durante el curso 2020-2021. (L1 Formación de la comunidad educadora)
 • Eskaera egiteko epea: 2020ko martxoaren 3tik 30era arte, biak barne.
 • Memoria bidaltzeko epea :
 • Ebazpena, 2020ko martxoaren 2koa , Hezkuntzako sailburuordearena, EAEko Lehen Hezkuntzako eta Bigarren Hezkuntzako ikastetxe publikoei zuzendutako jarraibideak onartzen dituena, hezkidetza eta emakumeen aurkako indarkeriaren prebentzioa eta detekzio goiztiarra modu global, sistematiko eta integratuan lantzeko jarduketa-proiektuak gauzatzeko eskaera egiteko 2020-2021 eta 2021-2022 ikasturteetarako.
 • Resolución de 2 de marzo de 2020 , de la Viceconsejera de Educación por la que se aprueban las instrucciones dirigidas a los centros públicos de Educación Primaria y Educación Secundaria de la CAPV, para la petición de solicitud de realización de proyectos de actuación, que les permita abordar la coeducación y la prevención y detección precoz de la violencia contra las mujeres de manera global, sistemática e integrada en su centro educativo para los cursos 2020-2021 y 2021-2022
 • Epea: 2020ko martxoaren 3tik 30era arte, biak barne.
 • Memoria bidaltzeko epea :
 • Ebazpena, 2020ko martxoaren 2koa , Hezkuntza Sailburuordearena. Hezkuntza Sailaren mendeko ikastetxe publikoei zuzendutako jarraibideak onartzen dituena, 2020-2021 ikasturtean hezkuntza Berariaz Sendotzeko Proiektuak (HBSP) egiteko eskaerak egin ditzaten. (IE2. Hezkuntza inklusiboa eta aniztasunari erantzuna)
 • Resolución del 2 de marzo , de la Viceconsejera de Educación, por la que se aprueban las instrucciones dirigidas a los centros públicos dependientes del Departamento de Educación para la petición de solicitud de la realización durante el curso 2020-2021 de Proyectos de Refuerzo Educativo Específico (PREE). (L2. Escuela inclusiva y atención a la diversidad)
 • Eskaera egiteko epea: 2020ko martxoaren 3tik 30era arte, biak barne.
 • Memoria bidaltzeko epea :
 • Ebazpena, 2020ko martxoaren 2koa , Hezkuntza Sailburuordearena, Hzkuntza Sailaren mendeko ikastetxe publikoei zuzendutako jarraibideak onartzen dituena, 2020-2021 ikasturtean BIDELAGUNA: Eskola orduz kanpoko laguntza programa egiteko eskaerak egin ditzaten. (IE2. Hezkuntza inklusiboa eta aniztasunari erantzuna).
 • Resolución de 2 de marzo , de la Viceconsejera de Educación, por la que se aprueban las instrucciones dirigidas a los centros públicos dependientes del Departamento de Educación para la petición de solicitud de la realización durante el curso 2020-2021 de BIDELAGUNA: apoyo fuera del horario lectivo. (L2. Escuela inclusiva y atención a la diversidad)
 • Epea: 2020ko martxoaren 3tik 30era arte, biak barne.
 • Memoria bidaltzeko epea:
 • Ebazpena, 2020ko martxoaren 2koa , Hezkuntzako sailburuordearena, zeinaren bidez deialdia egiten baitzaie Hezkuntza Sailaren mende dauden eta unibertsitatetik kanpoko irakaskuntza (heziketa-zikloak salbu) ematen duten ikastetxeei prestakuntza-jarduerak egin ditzaten 2020-2021 ikasturtean, ikastetxeko hizkuntza-proiektuaren barruko berrikuntza-proiektuei lotuta (L3. Elebitasuna hezkuntza eleaniztunaren esparruan)
 • Resolución de 2 de marzo 2020 , de la Viceconsejera de Educación, por la que se convoca a los centros públicos dependientes del Departamento de Educación que imparten enseñanza no universitaria, excepto ciclos formativos, para la realización de actividades de formación relacionadas con proyectos de innovación dentro del Proyecto Lingüístico de centro durante el curso 2020-2021 (L3. Bilingüismo en el marco de una educación plurilingüe)
 • Eskaera egiteko epea: 2020ko martxoaren 3tik 30era arte, biak barne.
 • Memoria bidaltzeko epea:
 • Jarraibidea, Hezkuntza Sailaren mendeko ikastetxe publikoei deitzeko 2019-2020 ikasturtean curriculum-aniztasunaren bidez ikaskuntza eta errendimendua hobetzeko programa taldeak baimentzea eskatzeko dei egiten diena (argitaratze-data: 2020-05-26)
 • Instrucciones por las que se convoca a los centros púbilicos del Departamento de Educación para solicitar la autorización de grupos de programas de mejora del aprendizaje y el rendimiento mediante la Diversificación curricular para el curso 2020-2021 (fecha de publicación: 26-05-2020)
 • Epea: 2020ko maiatzaren 26tik ekainaren 25era, biak barne